Aktuality

Reakce Legalcom Advokátní kancelář s.r.o. na článek „Byznys s alimenty“ publikovaný dne 23. 3. 2017 v časopise Faktor S

Legalcom Advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Legalcom) se ohrazuje proti informacím uvedeným v článku „Byznys s alimenty“, který byl uveřejněn dne 23. 3. 2017 v časopise Faktor S. Publikované informace týkající se údajných vztahů mezi advokátní kanceláří Legalcom a spolkem Asociace neúplných rodin, resp. projektem Vaše výživné.cz, se nezakládají na pravdě a byly zpracovány neobjektivní a zkreslenou formou, aniž by zástupci Legalcom byli redakcí kdykoli osloveni a vyzváni k jejich objasnění.

Tímto uvádíme veškeré v článku uvedené mylné informace na pravou míru:

1)    Advokátní kancelář Legalcom se nijak finančně nepodílí na činnosti spolku Asociace neúplných rodin nebo projektu Vaše výživné.cz, nevlastní je, ani jinak neovládá, a zároveň je ani žádným způsobem finančně nepodporuje a nepodporovala.
2)    V roce 2015 jsme byli toliko osloveni zástupci projektu Vaše výživné.cz, zda bychom jako zkušená advokátní kancelář s adekvátním zázemím a rostoucí sítí poboček po celé ČR, díky které jsme schopni efektivně a poměrně levně zastupovat klienty u příslušných soudů ve většině regionů, mohli poskytovat právní služby věřitelům (samoživitelům a jejich dětem), kteří se domáhají úhrady dlužného či běžného výživného. To jsme na základě informací prezentovaných zástupci projektu Vaše výživné.cz vyhodnotili jako smysluplné a tuto službu nabídli.
3)    Jediný vztah, který tedy k tomuto projektu máme, je právní vztah k jednotlivým klientům (samoživitelům a jejich dětem), jimž jsou ze strany naší advokátní kanceláře poskytovány klasické služby právní pomoci směřující k uplatnění jejich oprávněných nároků v nalézacím a exekučním řízení, a to vždy zcela v souladu s právními a etickými předpisy.
4)    Kategoricky odmítáme tvrzení, že řešení pohledávek z výživného prostřednictvím naší advokátní kanceláře vede k neúměrnému navyšování jejich výše, a tím zbytečnému zatěžování dlužníka, který v případě úspěšného procesu vymáhání nese náklady na právní zastoupení protistrany. Odměna Legalcom je vypočítávána výhradně podle snížené sazby advokátní tarifu, a celkově tedy ve standardních případech, kdy není nařízeno soudní jednání, činí 484 Kč včetně DPH. Nutno podotknout, že velká část advokátních kanceláří standardně poskytuje své právní služby nejen za odměnu v podobě plných sazeb určených advokátním tarifem, ale dále i za odměnu dle své individuální hodinové sazby, která se zpravidla pohybuje v řádu od několika set po několik tisíc korun. Tato forma odměny není výjimkou ani v případech, kdy je klientem uplatňován nárok na výživné, přičemž tuto odměnu hradí samoživitel či jeho dítě, které svůj nárok uplatňuje.
5)    Dále podotýkáme, že předmětní klienti (samoživitelé a jejich děti) naší advokátní kanceláři nikdy neplatili, ani neplatí žádnou odměnu s výjimkou nepatrného zlomku případů, ve kterých je nařízeno soudní jednání. V takovém případě klient uhradí Legalcom sníženou sazbu tarifní odměny za daný úkon a cestovní výlohy, které jsou i díky naší celorepublikové působnosti minimální. V případě úspěšného vymožení pohledávky a jejího příslušenství jsou tyto výdaje klientovi kompenzovány ze strany dlužníka.
6)    Zároveň uvádíme, že naše advokátní kancelář u žádného z předmětných klientů nikdy nevyužila právo nárokovat si v článku zmiňovanou pokutu ve výši 5 000 Kč za vypovězení smlouvy ze strany klienta. Je pravdou, že tato povinnost je zakotvena ve smlouvě s předmětnými klienty, má však ryze preventivní význam, když slouží k ochraně naší advokátní kanceláře před možným zneužitím našich služeb, za které naše advokátní kancelář získává odměnu teprve ve chvíli úspěšného ukončení případu, a do té doby tedy své služby vykonává zcela bezplatně (s výjimkou již zmiňovaného nepatrného počtu případů, ve kterých jsou klienty dopředu hrazeny náklady spojené s nařízením soudního jednání).
7)    V neposlední řadě uvádíme, že naše advokátní kancelář nikdy nežádala, ani se aktivně nepodílela na žádosti o jakoukoli dotaci pro spolek Asociace neúplných rodin či projekt Vaše výživné.cz, žádnou podobnou dotaci nikdy nečerpala, ani jí z žádné takové dotace nikdy, ani zprostředkovaně, neplynuly žádné finanční výhody.

starší aktuality