Náš tým

 
  • JUDr. Pavel Staněk
  • Advokát, partner
  • Pavel Staněk vystudoval Právnickou fakultu MU v Brně. Svůj profesní život začal jako advokátní koncipient hradecké advokátní kanceláře JUDr. Dalibora Kalcso. Později působil jako podnikový právník, manažer marketingu a obchodu. Od roku 2001 do roku 2006 byl tiskovým mluvčím a odborným asistentem předsedy Krajského soudu v Hradci Králové. V roce 2007 byl ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem jmenován jeho náměstkem pro vnitřní věci rezortu justice, v roce 2009 prvním náměstkem. Na ministerstvu spravedlnosti působil až do svého zvolení poslancem Parlamentu ČR v květnu 2010. V letech 2010 až 2013, poslanec, místopředseda Ústavně právního výboru. Do června roku 2014 byl členem Legislativní rady vlády ČR.

   Pavel Staněk se specializuje zejména na problematiku právních vztahů k nemovitostem při realizaci nemovitostních transakcí a investičních projektů ve výstavbě. V této oblasti má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a vyjednáváním komplexní smluvní dokumentace. Dále se zaměřuje na exekuční právo a spornou agendu, včetně vymáhání pohledávek. K jeho dalším oblíbeným právním disciplínám patří občanské právo a pracovní právo. V těchto oborech se věnuje i přednáškové činnosti.Kromě advokátní kanceláře, svůj současný profesní čas a své legislativní zkušenosti uplatňuje v České asociaci věřitelů (www.asociaceveritelu.cz), jejímž prezidentem byl zvolen v březnu 2014.

   JUDr. Pavel Staněk je u České advokátní komory v Praze evidován pod číslem 14804.

  • Mgr. Libor Zbořil
  • Advokát, partner
  • Libor Zbořil vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Bezprostředně po jejím absolvování se začal věnovat advokacii. Praxi advokátního koncipienta získal u tradiční hradecké advokátní kanceláře Koubík & Pánková, kde působil až do roku 1999. Po složení advokátní zkoušky si otevřel vlastní advokátní kancelář pod značkou Mgr. Libor Zbořil. V červnu roku 2013 založil se svým současným společníkem Pavlem Staňkem společnou advokátní kancelář s obchodním názvem Legalcom advokátní kancelář, s.r.o.

   Libor Zbořil po celou dobu své profesní dráhy poskytuje komplexní právní služby v rámci generální praxe. Mezi jeho oblíbené právní disciplíny patří obchodní právo, realitní právo a trestní právo. Jako bývalý aktivní sportovec se s nadšením významnou měrou věnuje i sportovnímu právu. V oblasti obchodního práva je jeho specializací právo korporací, připravuje fúze a akvizice. V oblasti realitního práva zajišťuje složité nemovitostní transakce, přípravu staveb a investičních celků. V oboru trestního práva se pak zabývá zejména obhajobami, souvisejících s podnikatelskými a ekonomickými aktivitami. Se svou bohatou právní a soudní praxí je rovněž vyhledávaným expertem v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

   Libor Zbořil je rovněž zapsaným rozhodcem Fotbalové asociace v ČR, přičemž má za sebou bohatou rozhodovací praxi. Prostřednictvím České asociace hokejových hráčů (CAIHP) zastupuje i všechny její členy, kterými jsou hokejoví hráči extraligy ledního hokeje a hráči národní ligy. Vedle právní služby věnované sportovcům, zajišťuje podporu i vybraným sportovním klubům.

   Libor Zbořil má ve svém portfoliu rovněž významnou privátní klientelu, jíž poskytuje právní servis v různých životních situacích.

   Libor Zbořil je u České advokátní komory v Praze evidován pod číslem 4924.

  • Mgr. Martina Čížová
  • Advokát
  • Mgr. Martina Čížová vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2011, přičemž již během studií absolvovala stáž v Advokátní kanceláři Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři, s.r.o. v Hradci Králové a zastávala několik let manažerskou pozici ve společnosti Rubena a.s. se zameřením na právní a obchodní agendu. Svoji odbornou praxi v oblasti práva začala vykonávat po ukončení studia jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Mgr. Pavla Uhlíře v Hradci Králové, kde působila od roku 2011 do roku 2013. Následně přestoupila do Legalcom advokátní kancelář, s.r.o., kde prohloubila své znalosti a po složení advokátních zkoušek s ní nadále spolupracuje jako spolupracující advokát. V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na oblast občanskoprávní a obchodně právní sporné agendy, úpadkové, pracovní a trestní právo. Mgr. Martina Čížová se specializuje také na problematiku rozhodčího řízení a zpracování nejrůznějších právních analýz dle požadavků klientů.

   V současné době Mgr. Martina Čížová vede pobočku naší advokátní kanceláře v Hradci Králové.

   Zapsaná do seznamu advokátů ČAK pod číslem 16483.

  • Mgr. et. Mgr. Milan Dočkal
  • Advokát
  • Mgr. et. Mgr. Milan Dočkal vystudoval Policejní akademii v Praze a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Již během studia právnické fakulty se věnoval problematice generální praxe u Mgr. Jana Blažka, advokáta se sídlem Plzeň, u kterého později nastoupil jako advokátní koncipient. Během této praxe současně vykonával funkci předsedy přestupkové komise v rámci městského obvodu v Plzni. Dále absolvoval stáž u České asociace dražebníků, kde se specializoval na přípravu paragrafovaných znění podnětů do legislativního procesu. Během své praxe se věnoval především právu trestnímu, správnímu, insolvenčnímu a obchodním kontraktacím.
   Mgr. et Mgr. Milan Dočkal jako advokát dále rozvíjí nabyté zkušenosti zejména v komplexní správě soudního a mimosoudního vymáhání pohledávek a specializuje se dále na obhajobu v trestním řízení.

   Zapsán v seznamu advokátů ČAK pod číslem 17117.

   V současné době Mgr. et Mgr. Milan Dočkal vede pobočku naší advokátní kanceláře v Plzni.

  • Mgr. Jana Suchá
  • Advokát
  • Mgr. Jana Suchá vystudovala právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni. Po ukončení studia nastoupila v Advokátní kanceláři Šendera a Čihák jako koncipientka, kde působila až do složení advokátních zkoušek. Od roku 2005 působila jako samostatná advokátka s působností převážně v Karlovarském kraji. Osobní specializací Jany Suché je rodinné právo. Je zastánkyní střídavé péče, neboť se domnívá, že také tátové jsou skvělými rodiči, což může potvrdit i z vlastní zkušenosti, když právě její partner skvěle zastává svou rodičovskou roli v době, kdy ona sama se musí věnovat svým klientům. Tento svůj postoj hájila i v Poslanecké sněmovně ČR, kam si odskočila po nečekaném zvolení v roce 2010.

   V současné době Mgr. Jana Suchá vede pobočku naší advokátní kanceláře v Karlových Varech.

   Mgr. Jana Suchá je u České advokátní komory v Praze evidována pod číslem 10374

  • Mgr. Iva Němcová
  • Advokát
  • Mgr. Iva Němcová vystudovala právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Již jako studentka třetího ročníku právnické fakulty začala pracovat v mezinárodní advokátní kanceláři Weinhold Legal, v.o.s., kde dále pokračovala v praxi advokátní koncipientky a po úspěšném složení advokátních zkoušek krátce i jako advokátka. Od roku 2011 působila jako firemní právník procesně-právního oddělení České pošty, kdy Českou poštu zastupovala v celé řadě soudních a rozhodčích sporů. Od roku 2012 rovněž vede právní poradny několika rodinných a mateřských center Hradci Králové.

   S advokátní kanceláří Legalcom advokátní kancelář, s.r.o. spolupracuje od roku 2013. Specializuje se zejména na agendu občanskoprávních a obchodněprávních sporů, rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek, insolvenci, jakož i obecně na právo občanské a obchodní závazkové vztahy, včetně zpracování konkrétních právních analýz dle požadavků klientů.

   Mgr. Iva Němcová je zapsaná do seznamu advokátů ČAK pod číslem 13791.

  • Mgr. Lucia Šoralová
  • Advokát
  • Mgr. Lucia Šoralová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během vysokoškolských studií absolvovala stáž na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a rovněž dva semestry zahraničního pobytu na Manchester Metropolitan University ve Spojeném království. Po ukončení studia se rozhodla pro koncipientskou praxi, v jejímž průběhu pracovala pro menší pražské advokátní kanceláře. V rámci koncipientského působení prohloubila své znalosti v různých oblastech platného právního řádu České republiky a rozmanitou generální praxi zúročila při složení advokátních zkoušek v únoru 2016, od této doby působí jako samostatný advokát. Následně se jakožto spolupracující advokát stala součástí týmu Legalcom advokátní kancelář, s.r.o.

   Mgr. Lucia Šoralová se zaměřuje na právo nemovitostí, právo občanské včetně práva rodinného, právo obchodní, právo pracovní, pobytovou problematiku cizinců, spornou agendu včetně vymáhání pohledávek, exekuční a insolvenční řízení a dále smluvní agendu. Mgr. Lucia Šoralová je rovněž kontaktní osobou naší advokátní kanceláře pro anglicky mluvící klientelu.

   Zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod číslem 16880.

  • Mgr. Miloš Ráboň
  • Advokát
  • Mgr. Miloš Ráboň vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Studium úspěšně ukončil v roce 2008. Během studia působil v několika advokátních kancelářích a získal i zkušenosti z praxe v kanceláři notáře a na exekutorském úřadě.

   Po ukončení studia působil v advokátní kanceláři Mgr. Romana Ambrože. Specializuje se zejména na poskytování právních služeb v oblasti občanskoprávní, trestněprávní a na insolvenční právo.

   Poskytuje právní rady, konzultace a sepisy smluv, zastupuje klienty před soudy a správními orgány. Ve spolupráci s exekutorským úřadem zajišťuje vymáhání pohledávek.

   V současné době Mgr. Miloš Ráboň vede pobočku naší advokátní kanceláře v Brně.

   Zapsán v seznamu advokátů ČAK pod číslem 14627.

  • JUDr. Martin Reichl
  • Advokát
  • Po absolutoriu vysoké školy  nastoupil v roce 1991 k Policii České republiky kde po dobu  takřka 14 nácti let  pracoval jako vyšetřovatel a posléze jako policejní komisař, a zejména věnoval vyšetřovaní trestných činů  jak z obecné, tak i z hospodářské kriminality. V roce 2004 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jeho profesní život poté pokračoval na  Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové, kde působil na pozici právního čekatele a zde složil odborné zkoušky. Později několik let působil na Ministerstvu obrany, kde se podílel na realizaci významných investičních akcí v rámci plnění z veřejný zakázek. Před nástupem do naší kanceláře byl advokátem v renomované  pardubické advokátní kanceláři  Jelínek a partneři.

   Ve své právní praxi se věnuje zejména problematice práva trestního, kdy se věnuje klientům ve všech stádii  obhajoby trestního řízení, tak i rámci právních konzultací a analýz případu. V neposlední řadě se věnuje problematice vymáhání škody vzniklé v souvislosti s trestním řízením a zastupování před Ústavním soudem. Má také velmi bohaté zkušenosti z práva přestupkového a práva ozbrojených sborů. K jeho oblíbené právní disciplíně také patří právo veřejných zakázek a to zejména  příprava rozborů, rozkladů  a správního zastupování.

   V současné době vede pobočku naší advokátní kanceláře v Pardubicích.

   JUDr. Martin Reichl je zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod číslem 16005.

  • Mgr. Josef Kameník
  • Advokát
  • Mgr. Josef Kameník vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia absolvoval stáž v rámci trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR pod vedením JUDr. Rizmana a dále rovněž stáž u JUDr. Kyjovského, advokáta se sídlem v Brně, kde se věnoval problematice generální praxe se zaměřením na právo duševního vlastnictví. Po ukončení studia nastoupil jako advokátní koncipient do známé pražské advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. Dále působil jako spolupracující právník u Mgr. Rosenkranz-Tittl, advokátky, Rechtsanwältin v německé Pirně a následně jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Marečka v Ústí nad Labem, u kterého se věnoval generální praxi, se zaměřením na právo trestní, občanské a obchodní.

   Mgr. Josef kameník jako advokát navázal na výše uvedenou praxi, přičemž své znalosti a zkušenosti dále rozvíjí především v oblasti práva trestního, obchodního a občanského, zejména pak s důrazem na právo nemovitostí, soudní a mimosoudní řešení pohledávek.

   V současné době Mgr. Josef Kameník vede pobočku naší advokátní kanceláře v Jihlavě.

   Mgr. Josef Kameník je zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod číslem 17217.

  • Mgr. Martin Kašpar
  • Advokát
  • Mgr. Martin Kašpar absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde působil v akademickém senátu fakulty i univerzity a získal titul magistra práv (Mgr.), během studia rovněž absolvoval studijní stáž na Universität Konstanz. V advokacii působí od roku 2005.

   Právně se zaměřuje zejména na oblast nemovitostí a duševního vlastnictví. Má bohaté praktické zkušenosti s řadou obchodních společností v oblasti loterijního sektoru i licenční smlouvy na software.

   Silná stránka je rychlé pochopení cílového problému, cit pro obchodní rozměr problému a návrh strategie k jeho řešení spolu s návrh konkrétních kroků a vedení týmu.

   Mgr. Martin Kašpar je zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod číslem 13145.

  • Mgr. Monika Skatulová
  • Advokát
  • Mgr. Monika Skatulová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté nastoupila na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláři Červená, Krejčí a spol., kde již v průběhu studií pracovala na pozici právní praktikantky. Již od počátku své praxe se věnovala zejména smluvnímu právu, se zaměření na nemovitostní právo. Od roku 2012 je advokátkou a v rámci poskytování právních služeb se specializuje výhradně na oblast právních vztahů k nemovitým věcem, kdy v této oblasti získala řadu zkušeností zejména formou spolupráce s realitními kancelářemi. Na svém kontě má stovky úspěšně vyřešených realitních případů.

   V současné době působí v naší advoktání kanceláři v Praze.

   Mgr. Monika Skatulová je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 14402.

  • Mgr. Martin Švehlík
  • Advokát
  • Mgr. Martin Švehlík absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal titul magistra práv (Mgr.). V advokacii působí od roku 2003.

   Právně se zaměřuje zejména na oblast sporů, nemovitostí, duševního vlastnictví, softwarového práva a veřejných zakázek. Martin se zúčastnil stovek soudních jednání, kdy zastupoval jak korporátní klienty, tak i fyzické osoby.

   Silné stránky jsou vysoká erudice, zkušenosti a osobní přístup ke klientovi a jeho potřebám.

  • Mgr. Daniel Tomíček
  • Advokát
  • Po absolvování právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně začal pracovat jako advokátní koncipient v ostravské advokátní kanceláři JUDr. Pavla Navrátila. Advokátní zkoušky složil v roce 1998. Od té doby působí jako advokát, a to v různých obdobích buď jako zcela samostatný nebo jako spolupracující s jinou advokátní kanceláří.

   V rámci advokacie se Mgr. Tomíček specializuje na právní poradenství podnikatelským subjektům, oblast vymáhání pohledávek a poskytování úvěrů, a rovněž na občanskoprávní agendu, včetně práva nemovitostí. Dále se v podstatné části zabývá insolvenčním právem a rozhodčím řízením, když působí i jako insolvenční správce a rozhodce u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze.

   Od roku 2017 spolupracuje Mgr. Daniel Tomíček s naší advokátní kanceláří a v současné době vede pobočku v Ostravě.

  • JUDr. Veronika Němcová
  • Advokát
  • JUDr. Veronika Němcová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studium úspěšně ukončila v roce 2003. Rigorózní zkoušku vykonala roku 2007 a ve stejném roce složila advokátní zkoušky a začala působit jako advokát vykonávající samostatnou advokátní praxi.

   Její specializací jsou především oblasti práva občanského, zejména pak problematika právních vztahů k nemovitým věcem, rodinného práva a oblasti vymáhání pohledávek. Za svou praxi spolupracovala s řadou významných obchodních společností v oblasti realit a developmentu. Má rovněž zkušenosti se zastupováním státních institucí i fyzických osob.

   Její silnou stránkou je zejména maximální péče a individuální přístup ke klientovi s cílem zajistit jeho plnou spokojenost.

   JUDr. Veronika Němcová je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 11817.

  • Mgr. Lukáš Kubec
  • Advokát
  • Lukáš Kubec vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž u Okresního soudu v Hradci Králové. Po úspěšném ukončení studia v roce 2008 nastoupil jako koncipient do Advokátní kanceláře Mgr. Tomáše Rašovského, kde se věnoval generální praxi a správě a vymáhání pohledávek. Od roku 2011 působil v Advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializoval na obchodně právní spornou agendu a soudní vymáhání pohledávek. V roce 2017 potom posílil tým Advokátní kanceláře Legalcom.

   Lukáš Kubec poskytuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti obchodního, občanského a insolvenčního práva, zpracovává odborné právní analýzy dle požadavků klientů a specializuje se zejména na spornou agendu a zastupování klientů před soudy.

   Zapsán v seznamu advokátů ČAK pod číslem 14151.

  • JUDr. Helena Fortnerová
  • Advokát
  • JUDr. Helena Fortnerová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Masarykovy v Brně. Promovala v roce 2004, státní rigorózní zkoušku z oboru občanského práva pak složila v roce 2005, absolvovala i studijní pobyt v německém Heidelbergu. Ihned po skončení studií v roce 2004 nastoupila k JUDr. Miroslavu Borovcovi, renomovanému advokátovi v Mladé Boleslavi jako advokátní koncipientka, kde získala výbornou praxi především v oblasti obchodního, občanského, rodinného i pracovního práva. Advokátní zkoušku složila v roce 2007, právní služby poskytuje v celé široké oblasti práva civilního včetně rodinného práva, věnuje se právu obchodních korporací, stěžejní část její agendy tvoří i oblast práva nemovitostí. Své klienty zastupuje v řízení před soudy, zkušenost má i z mezinárodního rozhodčího řízení.

   JUDr. Helena Fortnerová je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 11899.

  • JUDr. Volodymyr Schwarz
  • Advokátní koncipient
  • Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V období od roku 2012 do roku 2014 absolvoval program Work&Travel v USA a jednosemestrální pobyt na Petrohradské Státní Univerzitě. V rámci právní praxe získal své zkušenosti zejména v oblasti korporátního a závazkového práva v advokátní kanceláři PRK Partners. Dále se rovněž věnuje např. právu exekučnímu, problematice společného jmění manželů nebo společenství vlastníků jednotek.

   Spolupráci s advokátní kanceláři Legalcom navázal v roce 2016. Mezi jeho přednosti patří jazyková vybavenost, pečlivost a zodpovědný proklientský přístup. Vyznává hodnoty jako úpřímnost a férovost a ve vztahů ke klientům považuje osobní a lidský přístup za základ dobře fungující spolupráce. Mezi jeho koníčky patří především kopaná, turistika a hra na kytaru.  

   Z cizích jazyků ovládá angličtinu, ruštinu a ukrajinštinu.

   V současné době působí v naší advokátní kanceláři v Praze.

  • Mgr. Jakub Sláma
  • Advokátní koncipient
  • Jakub Sláma v roce 2015 úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již při studiu se věnoval podnikové praxi zaměřené na finanční a obchodní právo, následně pracoval jako odborný asistent v neziskové organizaci. Po ukončení studia započal odbornou praxi v advokátní kanceláři Nypl, Novák, Kavalírová a partneři v Hradci Králové a od listopadu 2016 působí v naší advokátní kanceláři. V rámci koncipientské praxe se Jakub věnuje civilnímu procesu vč. exekučního a insolvenčního řízení, dále právu trestnímu a finančnímu. Z cizích jazyků ovládá angličtinu a základy hebrejštiny, němčiny a ruštiny.

   V současné době působí v naší advokátní kanceláři v Hradci Králové.

  • Mgr. Jiří Štumar
  • Advokátní koncipient
  • Mgr. Jiří Štumar vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V rámci studia práva Evropské unie se v roce 2015 zúčastnil studijního pobytu v Bruselu, kde si zdokonalil své jazykové dovednosti a získal cenné poznatky zvláště o praktickém fungování jednotlivých institucí Evropské unie. Po absolutoriu v roce 2016 působil na krajském inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Plzni na pozici právník, kde měl v gesci zejména vedení správního řízení, dále se zde zabýval veřejnými zakázkami a specifickému pododvětví správního práva - potravinovému právu. Aktuálně studuje posledním rokem obor Veřejná správa, rovněž na jeho alma mater v Plzni.

   V současné době působí v naší advokátní kanceláři v Plzni pod odborným vedením Mgr. et Mgr. Milana Dočkala.

  • Ing. Josef Petříček
  • Ekonomický poradce
  • Po ukončení Vysoké školy dopravní v Žilině. V roce 1983 pracoval jako ekonom ve státní organizaci Československé státní dráhy. V roce 1999 začal podnikat jako soukromý ekonomický poradce a deset let se věnoval konkurznímu řízení. Od roku 2009 poskytuje ekonomické poradenství v oblasti řízení rizik a správa pohledávek. Právnickým osobám navrhuje konkrétní postupy pro zajištění prevence pohledávek a minimalizace ztrát z nedobytných pohledávek. Současně zajišťuje inkaso pohledávek v České republice i v zahraničí. Od roku 2015 pro své klienty zavádí novou metodiku aktivní správy pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení s cílem zajistit jejich vyšší uspokojení.

  • JUDr. Jana Fialová
  • Insolvenční správkyně, auditorka
  • Jana Fialová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím ukončení v roce 1997 úspěšně složila u Komory daňových poradců odbornou zkoušku daňového poradce (posvědčení č. 2864) a dále u Městského soudu v Praze zkoušku pro konkursního správce. Poté se věnovala konkursnímu řízení, daňovému a účetnímu poradenství. V roce 2007 si svou praxi rozšířila o zkoušku auditora u Komory auditorů ČR (č. oprávnění 2087) a v následujícím roce pak zkoušku insolvenčního správce a jezapsána v seznamu insolvenčních správců pod č. 002/R. V roce 2010 byla jmenována znalcem pro obor - ekonomika, odvětví – investice, racionalizace, účetní evidence a odhady a ceny se specializací na oceňování podniků. V současné době se věnuje zejména auditorské a znalecké činnosti, výkonu činnosti insolvenčního správce a dále přeměnám obchodních společností.

  • Ing. Petra Šostá
  • Finanční administrativa
  • Ing. Petra Šostá získala v roce 2012 bakalářský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Statistické metody v ekonomii. Následně pokračovala ve studiu v oboru Ekonomie a management na České zemědělské univerzitě, které zakončila inženýrským titulem roku 2015.  V průběhu studia pracovala na pozici asistentky v Poslanecké sněmovně a od roku 2013 pak jako asistentka v pražské kanceláři Legalcom, kde se nyní věnuje finanční administrativě

  • Michelle Formanová
  • Asistentka
  • Michelle Formanová vystudovala v roce 2012 Střední odbornou školu Hradební, obor Informační systémy a služby. Po ukončení Střední školy pokračovala ve studiu na Univerzitě Hradec Králové, obor Bezpečnost práce v nevýrobní sféře. Nyní od roku 2017 pracuje jako asistentka v advokátní kanceláři Legalcom.

  • Iva Bláhová
  • Asistentka
  • Iva Bláhová vystudovala v roce 2016 Střední školu obchodní, Belgická 29, obor Obchodník, kde se zaměřovala hlavně na ekonomiku, management a účetnictví. Po absolvování studia nastoupila do firmy o2 Czech republic a.s. jako Konzultant značkové prodejny. Nyní od roku 2017 pracuje jako asistentka v advokátní kanceláři Legalcom.

  • Veronika Dašková
  • Asistentka
  • Veronika Dašková vystudovala Střední školu služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové, obor obchodní management. Poté pracovala jako administrativní pracovnice v realitní kanceláři Dům realit. Nyní od roku 2017 pracuje jako asistentka v advokátní kanceláři Legalcom.

  • Jana Heczková, DiS.
  • Asistentka
  • Jana Heczková získala v roce 2009 titul diplomovaný specialista studiem na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Od ukončení studií pracovala na pozici terénní sociální pracovnice v organizaci Péče o duševní zdraví, o. s. V advokátní kanceláři Legalcom působí od srpna roku 2017 jako asistentka.

  • Zdenka Žáčková
  • Asistentka
  • Zdenka Žáčková vystudovala v roce 2012 Karlínské gymnázium, kde své studium úspěšně zakončila státní maturitní zkouškou. V stejném roce absolvovala kurz tlumočnictví českého jazyka, kde získala certifikát tlumočníka ČZJ. Nyní od září roku 2017 pracuje jako asistentka v Naší Advokátní kanceláři Legalcom.

  • Eva Kněžourová
  • Asistentka
  • Eva Kněžourová vystudovala SOŠ a SOU Polytechnické v Hradci Králové, obor elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. V roce 1994 začala pracovat jako administrativní pracovník v Penzijním fondu. Dále pracovala ve Stavební spořitelně jako pojišťovací poradce. Následně pak v České pojišťovně jako pracovník servisní jednotky pro makléře. Po té nastoupila do Československé obchodní banky na pozici Investičního poradce. Od září roku 2017 pracuje jako asistentka v advokátní kanceláři Legalcom.

  • Bc. Pavlína Charvátová
  • Manažer administrativy a financí
  • Získala v roce 2011 bakalářský titul v programu Sociologie na Univerzitě v Pardubicích. V advokátní kanceláři Legalcom působí od července roku 2013 a při tom se věnuje studiu oboru Veřejné správy a regionálního rozvoje v navazujícím programu na České zemědělské univerzitě.

   Od května 2016 je na mateřské dovolené.