Poskytujeme komplexní právní služby a ostatní služby na území České republiky a Evropské unie, přičemž dbáme na profesionalitu, osobní přístup a individuální požadavky svých klientů.

více o nás

Pobočky po celé republice, síť profesionálů

profesionalita | odbornost | odpovědnost | spolehlivost | individuální přístup

  • JUDr. Pavel Staněk
  • Mgr. Libor Zbořil
  • Mgr. Martina Čížová
  • Mgr. et. Mgr. Milan Dočkal
  • Mgr. Jana Suchá
  • Mgr. Iva Němcová
  • Mgr. Lucia Šoralová
  • Mgr. Miloš Ráboň
  • JUDr. Martin Reichl
  • Mgr. Josef Kameník
  • Mgr. Martin Kašpar
  • Mgr. Monika Skatulová
  • Mgr. Martin Švehlík
  • Mgr. Daniel Tomíček
  • JUDr. Veronika Němcová
  • Mgr. Lukáš Kubec
  • JUDr. Helena Fortnerová

Naše služby

Poskytujeme právní služby v těchto oblastech:

 • Realitní právo

  • sepisování smluv v rámci dispozice s nemovitými věcmi (smlouvy kupní, směnné, darovací, o převodu vlastnictví jednotky, nájemní, podnájemní, zástavní, o zřízení věcného břemene, o vypořádání podílového spoluvlastnictví, o vypořádání společného jmění manželů, o postoupení pohledávky a další)
  • zastupování klientů při jednáních o uzavření smluv či v jednáních o mimosoudním vyřešení sporu
  • právní analýzy a revize smluv i jednostranných právních úkonů, posouzení práv a povinností z nich plynoucích, jakož i vyhodnocení možností ukončení platných smluvních vztahů
  • právní zastupování v souvisejících řízeních, například ve správním řízení vedeném katastrálním úřadem
 • Obchodní právo

  • zakládání všech typů obchodních společností – příprava zakladatelských dokumentů (zakladatelských listin, společenských smluv, stanov), podávání návrhů na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zastupování v rejstříkovém řízení
  • poradenství týkající se vlastnických a majetkových struktur společníků a akcionářů společností
  • uspořádání valných hromad, příprava dokumentů pro valné hromady, vedení valných hromad, zastupování společníků a akcionářů na valných hromadách
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • rušení obchodních společností s likvidací
  • restrukturalizace, převody jmění, prodej podniku
  • přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, transformace)
  • příprava smluv o převodu obchodních podílů
  • sepisování obchodních smluv
  • právo směnečné a šekové
 • Sportovní právo, poradenství pro sportovní kluby, sportovní organizace i sportovce

  • příprava smluvní dokumentace přestupů sportovců mezi kluby na tuzemské i mezinárodní úrovni
  • odpovědnost za škodu při úrazech vzniklých v souvislosti se sportem
  • smluvní zajištění marketingu, sponzoringu nebo pracovních smluv hráčů
 • Občanské právo

  • zastupování v občanskoprávních sporech před obecnými soudyv rámci celé ČR
  • poradenství v rodinných záležitostech (rozvodová řízení, vypořádání společného jmění manželů, a další)
  • poradenství v řízení v dědických záležitostech
 • Rodinné právo

  • právní porady a sepis dokumentů v rozvodovém řízení (žaloby o rozvod manželství, návrhy na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství, dohody o vypořádání společného jmění manželů)
  • zastupování klientů v průběhu celého rozvodového řízení
  • sepisování smluv v rámci tzv. dohodnutého rozvodu
 • Pracovní právo

  • příprava veškeré pracovněprávní smluvní dokumentace
  • příprava kolektivních smluv; pomoc při kolektivním vyjednávání a jednání s odborovými organizacemi
  • právní pomoc při ukončování pracovních poměrů, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech
  • vytváření interních předpisů regulujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovních řádů i jiných vnitřních předpisů
 • Správní právo

  • všeobecné poradenství v oblasti správního práva
  • sepisování návrhů na zahájení správního řízení, vyjádření ve věci, stížností, řádných i mimořádných opravných prostředků a jiných podání v řízeních před správními orgány a soudy ve správním soudnictví
  • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy, a to státní správy i samosprávy, zejména v řízeních u katastrálních úřadů, stavebních úřadů, finančních úřadů a živnostenských úřadů
  • správní delikty
  • sepisování žalob ve správním soudnictví, včetně zastupování před správními soudy i v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem
 • GDPR

  • právní podpora při zavádění postupů podléhajících novému nařízení o ochraně osobních údajů v EU
  • více informací
 • Veřejné zakázky

  • úplné právní služby v celém spektru veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče o veřejné zakázky
  • zpracovávání zadávacích dokumentací k výběrovým řízením
  • zastupování zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky ve správních řízeních vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • zpracovávání právních analýz, jako podkladů pro řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • zastupování v soudních řízeních o přezkum správních rozhodnutí
  • administrace veřejných zakázek
 • Trestní právo

  • komplexní poskytování právních služeb v oboru trestního práva
  • zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti
  • obhajoba klientů v přípravném řízení
  • zastupování klientů v řízení o vazbě
  • obhajování klientů při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
  • sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení a zastupování před dotčenými soudy
 • Soudní a rozhodčí řízení

  • zastupování klientů před soudy všech stupňů soudní soustavy České republiky a před Ústavním soudem ČR
  • sepisování rozhodčích smluv a rozhodčích doložek
  • sepisování návrhů na zahájení soudních rozhodčích řízení
  • zpracovávání právních analýz skutkového stavu a návrhů procesní strategie
  • výkon funkce rozhodce
 • Správa pohledávek, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek

  • právní podpora při vymáhání rozhodnutí
  • vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních a rozhodčích orgánů, včetně vyhodnocování optimálního přístupu k jednotlivým dlužníkům, využívání právních nástrojů sloužících k zajištění pohledávek
 • Ostatní služby

  • zajišťování advokátní úschovy peněžních prostředků a listin
  • ověřování podpisů klientů na právních dokumentech
  • zajišťování sepisů notářských a exekutorských zápisů
  • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené při výkonu státní moci

  Vzdělávání

  • specializované vzdělávací a výukové aktivity v oborech práva
  • zajišťování vzdělávacích seminářů pro odbornou i laickou veřejnost

  Legislativa

  • mapování legislativního prostředí v ČR a v EU
  • rozbor legislativních procesů
  • sledování aktuální legislativy

legální cestou k úspěchu

Aktuality

Právnická firma roku 2017

V jubilejním desátém ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku pořádaného společností EPRAVO.CZ se naše advokátní kancelář zařadila mezi velmi doporučované kanceláře z celé ČR, a to hned ve dvou kategoriích.

Celý článek...


6. Charitativní golfový turnaj nadačního fondu AQUAPURA

V pořadí již 6. charitativní golfový turnaj nadačního fondu AQUAPURA pořádaný na hřišti Golf & Spa Kunětická Hora přinesl výtěžek 126.900 Kč na pomoc pacientům s poruchou srážlivosti krve. Naše advokátní kancelář přispěla se svou „troškou do mlýna“ a věnovala nadačnímu fondu částku 10.000,- Kč. Jsme rádi, že můžeme podporovat podobné projekty, které mají smysl a pomáhají všem, kteří to potřebují.

Celý článek...


Naš tým advokátů je posílen o nového kolegu MGR. LUKÁŠE KUBCE

Řady našich kolegů od června t.r. posílil Mgr. Lukáš Kubec, který do naší kanceláře přichází z brněnské pobočky advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, kde se specializoval na obchodně právní spornou agendu a soudní vymáhání pohledávek.

Celý článek...

archiv aktualit